Chránime životné prostredie

Spoločnosť Attends neustále hľadá nové možnosti na zníženie množstva odpadu a na poskytovanie nových a vylepšených materiálov šetrných k životnému prostrediu. Každý nový produktový návrh je hodnotený s ohľadom na dopad na životné prostredie.


Dopad na životné prostredie sa usilujeme minimalizovať:

  • Neustálym hodnotením ekologického prístupu našich dodávateľov
  • Nákupom produktov so známymi vlastnosťami a malým dopadom na životné prostredie
  • Minimalizáciou odpadu a triedením odpadu na opätovné využitie alebo recykláciu, ak je to technicky a ekonomicky možné a primerané
  • Minimalizáciou prepravných požiadaviek vďaka optimalizovanej logistike
  • Monitorovaním a minimalizáciou využitia energie, kde je to realizovateľné
  • Vzdelávaním a motivovaním našich spolupracovníkov za účelom minimalizovania dopadu každodennej práce na životné prostredi
  • e
  • Otvoreným postojom k environmentálnym otázkam voči našim zákazníkom, dodávateľom a iným záujmovým stranám
  • Dodržiavaním alebo prekračovaním nárokov environmentálnej legislatívy, kdekoľvek je to možné

Ďalšie informácie o úsilí spoločnosti Domtar o udržateľný rozvoj nájdete na stránke o udržateľnom rozvoji spoločnosti Domtar.