Podmienky

Autor si vyhradzuje právo neniesť zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť ani kvalitu poskytovaných informácií. Nároky na odškodnenie za škody spôsobené použitím akýchkoľvek poskytnutých informácií vrátane akýchkoľvek neúplných alebo nesprávnych informácií budú v dôsledku toho zamietnuté.

Všetky ponuky sú nezáväzné a nepredstavujú žiadnu povinnosť. Autor je oprávnený bez zvláštneho upozornenia rozšíriť, zmeniť alebo čiastočne či úplne odstrániť časti stránok alebo všetky publikácie vrátane všetkých ponúk a informácií.

Odporúčania a prepojenia

The author is not responsible for any contents linked or referred to from his pages - unless he has full knowledge of illegal contents and would be able to prevent the visitors of his site from viewing those pages. If any damage occurs by the use of information presented there, only the author of the respective pages might be liable, not the one who has linked to these pages. Furthermore the author is not liable for any postings or messages published by users of discussion boards, guestbooks or mailing lists provided on his page.

Odporúčania a prepojenia

Autor nie je zodpovedný za žiadny obsah, ktorý jeho stránky uvádzajú alebo na ktorý odkazujú – s výnimkou prípadov, kedy je plne oboznámený s nelegálnosťou obsahu a bol by schopný zabrániť tomu, aby si návštevníci jeho webovej lokality prehliadali stránky s takým obsahom. Ak v súvislosti s používaním informácií uvedených na stránkach dôjde k akejkoľvek škode, nesie zodpovednosť výlučne autor príslušných stránok a nie osoba, ktorá na takéto stránky odkazuje. Autor ďalej nezodpovedá za žiadny obsah či správy publikované používateľmi diskusných fór, návštevných kníh alebo adresárov uvedených na jeho stránke.

Autorské právo

Zámerom spoločnosti Attends je nepoužívať na publikovanie žiadne materiály podliehajúce autorskému právu, alebo ak to nie je možné, označiť príslušný objekt ako objekt podliehajúci autorskému právu.

Zámerom autora je nepoužívať na publikovanie žiadne materiály podliehajúce autorskému právu, alebo ak to nie je možné, označiť príslušný objekt ako objekt podliehajúci autorskému právu. Autor si vyhradzuje autorské právo na všetok obsah, ktorý sám vytvoril. Bez autorovho súhlasu je zakázané kopírovať alebo používať objekty, ako sú grafy, zvuky či text, v iných elektronických či tlačových publikáciách.

Právna platnosť tohto zrieknutia sa zodpovednosti

Toto zrieknutie sa zodpovednosti treba chápať ako súčasť internetovej publikácie, z ktorej ste boli prepojením presmerovaní. Pokiaľ niektoré časti alebo jednotlivé podmienky tohto vyhlásenia nie sú v súlade so zákonom alebo správne, nemá to vplyv na obsah ani platnosť ostatných častí.

Súbory cookie (zmluvné podmienky)

Súbory cookie sú informačné súbory ukladané vo vašom počítači, vďaka ktorým si webové lokality pamätajú, kto ste a informácie o vašej návšteve. Na webových lokalitách, ktoré využívajú súbory cookie, nájdete pravidlá používania súborov cookie a v nich podrobné informácie o súboroch cookie, ktoré sa na danej lokalite používajú, o spôsobe ich zakázania a následkoch tohto kroku.