Pravidlá Ochrany Osobných Údajov

Posledná aktualizácia: 20. marca 2018

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej „pravidlá ochrany osobných údajov“) opisujú postupy zaobchádzania s osobnými údajmi, ktoré poskytnete ktorejkoľvek európskej spoločnosti z našej skupiny („Domtar Personal Care Europe“) akýmkoľvek spôsobom, vrátene off-line formulárov (napríklad objednávok produktov), telefonických hovorov, e-mailov, faxov a webovej lokality prevádzkovanej (ako je to uvedené v podmienkach používania) spoločnosťou Domtar Personal Care Europe (ďalej len „webová lokalita“) (ďalej len „osobné údaje“). Toto je aktuálny zoznam spoločností skupiny Domtar Personal Care:

Country Entity Incorporation Number Address
Austria Attends GmbH No. HRB 5042 Klammstrasse 1, 4020, Linz, Austria
Germany Attends GmbH No. HRB 5042 Am Kronberger Hang 3, 65824, Schwalbach am Taunus, Germany
Belgium Attends BVBA No. 0465664336 3140 Keerbergen, Haachtsebaan, 119 box 1, Belgium
Spain Laboratoris Indas, S.A.U. Tax Number ES A45002516 Paseo del Club Deportivo, no.1, Edf. 18 Planta Baja y Primera Derecha (Parque Empresarial La Finca) 28223 Pozuelo de Alarcón - Madrid, Spain
Spain Domtar Personal Care Europe, S.L.U. Tax Number ES B85004604 Paseo del Club Deportivo, no.1, Edf. 18 Planta Baja y Primera Derecha (Parque Empresarial La Finca) 28223 Pozuelo de Alarcón - Madrid, Spain
France Indas Eurl 815 279 732 R.C.S. Lyon Avenue Satolas Green Cap Arrow 69330 Pusignan, France
Norway Attends AS No. 980609162 Klingenberggata 7, 0161, Oslo, Norway
Netherlands Attends BV No. 000016055543 Boslaan 19, 8302AA Emmeloord, Netherlands
Portugal Indas Portugal, Produtos de Saude, Hospitalares e de Higiene Sociedade Unipessoal, Lda Registration and Tax Number 503505196 Rua Padre Americo, no 14-B, Escritorio 1, Freguesia de Lumiar, Concelho de Lisboa, 1600-648, Lisbon, Portugal
United Kingdom Attends, Ltd No. 03718732 Unit 10, Mariner Court, Calder Park, WF4 3FL, Wakefield, England, UK
Sweden Attends AB No. 556757-7258 Jarnvagsgatan 4, 57824, Aneby, Sweden
Sweden Attends Healthcare AB No. 556563-1867 Jarnvagsgatan 4, 57824, Aneby, Sweden
Switzerland Attends GmbH No. CH-105.156.905 Baslerstrasse 15, 4310, Rheinfelden, Switzerland

1. Aktualizácie týchto pravidiel ochrany osobných údajov

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa môžu meniť. Ak chcete zistiť, kedy boli tieto pravidlá ochrany osobných údajov naposledy aktualizované, pozrite si nadpis „Posledná aktualizácia“ v hornej časti tohto dokumentu. Ak nebolo dohodnuté inak alebo ak to umožňujú platné právne predpisy, spracovávanie vašich osobných údajov sa bude riadiť pravidlami ochrany osobných údajov, ktoré sú platné v čase získania vašich osobných údajov.

2. Kto určuje, ktoré osobné údaje sa získavajú, ako sa získavajú a na aký účel (prevádzkovateľ údajov)?

Prevádzkovateľ údajov („my“, „nás“ a „náš") je:

 1. v každom prípade spoločnosť Domtar Personal Care Europe, ktorá prevádzkuje príslušnú webovú lokalitu a ktorá je uvedená v časti Základné informácie o ochrane údajov, a
 2. v prípade, že si zakúpite alebo využijete konkrétny online produkt alebo službu (nielen si pozriete webovú lokalitu) spoločnosť Domtar Personal Care Europe, ktorá s vami uzavrie zmluvu a ktorá je uvedená v príslušných zmluvných podmienkach vzťahujúcich sa na nákup alebo použitie príslušného produktu alebo služby.

Všetky zmluvné podmienky našich produktov a služieb (pokiaľ to v nich nie je výslovne uvedené inak) vrátane týchto pravidiel ochrany osobných údajov, môžu byť postúpené na akúkoľvek tretiu stranu.

3. Aký je právny podklad na spracovávanie vašich údajov?

Spracovávanie vašich osobných údajov bude uskutočňované na základe týchto právnych podkladov:

 1. váš výslovný súhlas;
 2. plnenie zmluvy medzi vami a nami (napríklad pri nákupe alebo objednávke nášho produktu či služby alebo pri požiadavke o bezplatnú vzorku; bez vašich osobných údajov nie je možné poskytnúť vám objednané produkty či služby alebo požadované vzorky).

4. Ako získavame vaše osobné údaje?

Priamo od vás pri komunikácii s nami, napríklad informácie, o ktoré vás požiadame telefonicky alebo e-mailom alebo o ktoré vás môžeme požiadať pri vypĺňaní formulárov, a tiež informácie, ktoré od vás získavame automaticky, keď používate naše produkty alebo služby, napríklad cez reklamy umiestnené na webových lokalitách alebo iných médiách.

5. Ktoré vaše osobné údaje používame a na aký účel?

Vaše osobné údaje získavame (automaticky, napríklad informácie, ktoré uvediete pri vypĺňaní formulárov alebo ktoré nám poskytnete prostredníctvom e-mailu alebo telefonického hovoru a ktoré môžu zahŕňať údaje týkajúce sa zdravia, ako napríklad stupeň inkontinencie, lekárske predpisy a pod.) z nasledujúcich dôvodov:

 1. Na posúdenie žiadosti o uzavretie zmluvy na nákup našich produktov alebo služieb alebo na účasť v nejakej súťaži. Môže to zahŕňať napríklad overenie, či spĺňate podmienky na účasť v súťaži, alebo overenie vašej úverovej schopnosti pri nákupe produktu a pod.
 2. Na spravovanie predajných aktivít vrátane spravovania objednávok, vzoriek produktov, faktúr, platieb a doručenia objednávok.
 3. Na poskytnutie produktu alebo služby, o ktorú ste požiadali, a na spravovanie vzájomného zmluvného vzťahu. Napríklad pri poskytovaní odpovedí na vaše otázky alebo pripomienky, ktoré ste nám odoslali; na zasielanie informácií alebo vzoriek, o ktoré ste požiadali; na plnenie alebo presadzovanie zmluvných podmienok, ktoré sa vzťahujú na produkt alebo službu (čo môže v závislosti od produktu alebo služby zahŕňať zaznamenávanie hovorov s vami na dokladovanie poskytnutia produktu alebo služby alebo na zisťovanie porušenia zmluvných podmienok, ktoré sa vzťahujú na produkt alebo službu, na účely účtovania, fakturácie a overenia platby, na vymáhanie pohľadávok, na nahlasovanie splatných, neuhradených a vymáhateľných pohľadávok, o úhradu ktorých sme vás požiadali, do zoznamov solventnosti); na priznanie odmeny, ak ste vyhrali nejakú súťaž, na zverejnenie obsahu, ktorý ste nám na tento účel odoslali, na poskytnutie vašich osobných údajov organizácii na spracovanie platieb, na požiadanie o vyplnenie dotazníka, aby sme mohli lepšie porozumieť vašim okolnostiam a mohli lepšie posúdiť vaše potreby a pod.
 4. Na dodržanie našich (zmluvných a zákonných) povinností alebo na obhajobu našich záujmov v súdnych alebo správnych konaniach (vo všetkých relevantných jurisdikciách). Napríklad pri reakcii na požiadavky vládnych a súdnych nariadení ktorejkoľvek kompetentnej jurisdikcie alebo pri poskytovaní osobných údajov iným orgánom na presadzovanie práva v súvislosti s akoukoľvek záväznou požiadavkou; pri dodržiavaní pravidiel našej skupiny (napríklad pravidiel boja proti úplatkárstvu) alebo pri poskytovaní informácií zdravotným alebo iným poisťovniam; pri reakcii na súdne konanie ako napríklad pri predvolaniach alebo žiadostiach o zistenie, pri presadzovaní zákonných práv a opravných prostriedkov alebo pri obhajovaní v sporoch a pri spravovaný akýchkoľvek vnútorných sťažností alebo žalôb (ktoré môžu byť nahlásené prostredníctvom vnútorného systému oznamovania nekalých praktík v súlade s našimi pravidlami oznamovania nekalých praktík, ktoré sú dostupné na adrese http://www.domtar.ethicspoint.com).
 5. Na uskutočnenie akejkoľvek reorganizácie, zlúčenia, predaja, pridruženia, postúpenia, prevodu alebo iného nakladania s celou našou spoločnosťou, majetkom či akciami alebo ich časťou. Napríklad pri predajni nášho majetku v rámci konkurzného konania alebo pri vnútornej reorganizácii spoločnosti.
 6. Na analýzu spôsobu používania našich produktov a služieb a na skvalitnenie našej obchodnej činnosti. Napríklad na analýzu štatistických informácií o používaní našej webovej lokality návštevníkmi a na analýzu spätnej väzby týkajúcej sa našej obchodnej činnosti alebo výpovedí, ktoré nám poskytnete.
 7. Na rešpektovanie vašich predvolieb priameho marketingu a pre účely cielenej reklamy. Priame marketingové oznámenia týkajúce sa osobnej starostlivosti, zdravotníckych prístrojov, kozmetických a hygienických produktov a služieb, ktoré môžu alebo nemusia byť prispôsobené vašim záujmom (napríklad prispôsobené vášmu profilu) a ktoré plnia úlohu cielenej reklamy, môžete dostávať rôznymi prostriedkami (napríklad poštou, telefonicky, e-mailom, SMS správami a inými elektronickými prostriedkami). V prípade, že nám poskytnete akékoľvek osobné údaje (napr. keď nás požiadate o produkty alebo služby), môžete byť požiadaní, aby ste v tejto súvislosti uviedli svoje preferencie, môžu vám byť poskytnuté informácie o druhu dostupného priameho marketingu a môžete byť požiadaní o vyjadrenie, či vám my a/alebo tretia strana môže posielať takéto priame marketingové oznámenia alebo uskutočňovať cielenú reklamu. Môžete sa tiež rozhodnúť, či chcete odoberať niektorý z našich informačných bulletinov. Ak si prajete ukončiť prijímanie priamych marketingových oznámení alebo cielenej reklamy, môžete nám poslať žiadosť spôsobom opísaným v časti 9. Navyše na miestach, kde to vyžadujú platné právne predpisy, si od vás v súvislosti s priamym marketingom elektronickými prostriedkami vyžiadame váš súhlas a v každom oznámení vás budeme informovať, ako môžete priamym spôsobom a bez akýchkoľvek nákladov (okrem nákladov súvisiacich s doručením vašej žiadosti) jeho odber zrušiť. Na vašu žiadosť odpovieme hneď, ako to bude prakticky možné, a v každom prípade v zákonnej lehote (ak existuje).

Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete zrušiť prijímanie marketingových správ, naďalej vám budeme posielať správy nevyhnutné na iné účely (napríklad administratívne správy súvisiace s poskytovaním produktov alebo služieb).

6. Ako dlho budú vaše osobné údaje uchovávané?

Z dôvodov uvedených v bodoch 1 až 5 budeme vaše osobné údaje uchovávať 7 rokov, okrem prípadov, keď ich z existujúcich právnych dôvodov budeme musieť blokovať alebo uchovať na dlhšie obdobie.

Z dôvodov uvedených v bodoch 6 a 7 budeme vaše osobné údaje uchovávať na dobu neurčitú, pokiaľ neodvoláte svoj súhlas.

7. Ktoré vaše osobné údaje poskytujeme tretím stranám a na aký účel?

Osobné údaje môžu byť používané alebo zdieľané ďalšími spoločnosťami skupiny Domtar na celom svete (zoznam spoločností skupiny Domtar môžete nájsť na tomto odkaze: http://www.attends.eu/corporate/List_Domtar_entities.pdf) alebo tretími stranami v prípade, že:

 1. je to nevyhnutné z nasledujúcich dôvodov spomenutých vyššie v časti 5: 1.) na posúdenie žiadosti o uzavretie zmluvy na nákup našich produktov alebo služieb alebo na účasť v nejakej súťaži, 2.) na spravovanie predaja, 3.) na poskytnutie produktu alebo služby, o ktorú ste požiadali, a na spravovanie vzájomného zmluvného vzťahu, 4.) na dodržanie našich (zmluvných a zákonných) povinností alebo na obhajobu našich záujmov v súdnych alebo správnych konaniach 5.) na uskutočnenie akejkoľvek reorganizácie, zlúčenia, predaja, pridruženia, postúpenia, prevodu alebo iného nakladania s celou našou spoločnosťou, majetkom či akciami alebo ich časťou 6.) na analýzu spôsobu používania našich produktov a služieb a na skvalitnenie našej obchodnej činnosti;
 2. je to nevyhnutné 7.) na rešpektovanie vašich preferencií týkajúcich sa priameho marketingu a na účely cielenej reklamy (spomínaných v časti 5), napríklad ak ste súhlasili s prijímaním marketingových oznámení a cielenej reklamy, alebo
 3. je to potrebné na podporu v uskutočňovaní ktoréhokoľvek z vyššie uvedených účelov (napr. poskytovatelia cloudových služieb poskytujúci infraštruktúru ICT, ktorú používame na to, aby sme vám poskytli náš produkt alebo službu, alebo manažment skupiny, administratívne a podporné služby vrátane ICT, finančná a účtovná podpora a vnútorné audity).

Všetci títo príjemcovia tretích strán môžu mať sídlo v rôznych častiach sveta vrátane krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) (napríklad v USA*). Tieto krajiny môžu zabezpečovať štandardy ochrany osobných údajov, ktoré nemusia byť zhodné s tými, ktoré sú platné v EHP (v takom prípade pri osobných údajoch pochádzajúcich z EHP prijímame konkrétne bezpečnostné opatrenia, napríklad zabezpečujeme, aby tretia strana dodržiavala zásady štítu na ochranu osobných údajov, podrobila sa ďalšiemu zisťovaniu primeranosti alebo uzavrela s nami písomnú zmluvu, ktorá vyžaduje, aby tretia strana poskytovala úroveň ochrany osobných údajov zodpovedajúcu úrovni ochrany v rámci EHP).

* V tomto prípade ide predovšetkým o našu pobočku v USA: Attends Healthcare Products Inc. (8081 Arco Corp Drive, Suite 330, Raleigh NC 27617).

V záujme dodržania zákonných povinností môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté orgánom verejnej správy.

8. Aká je vaša zodpovednosť, keď nám poskytujete svoje osobné údaje alebo nám umožňujete získať k nim prístup?

Je nutné poskytnúť nám presné osobné údaje, ale len v prípade, že máte 18 rokov* alebo viac, a priebežne ich aktualizovať. Je nutné, aby ste dodržiavali všetky zákonné požiadavky na ochranu osobných údajov, ktoré sa na vás vzťahujú. Je nutné, aby ste dodržiavali všetky bezpečnostné opatrenia na webovej lokalite a aby ste ich nedeaktivovali. Ak vystupujete ako (právny alebo de facto) zástupca nejakého právneho subjektu, poskytnite len vaše profesionálne kontaktné údaje v súvislosti s právnym subjektom (nikdy neposkytuje súkromné kontaktné údaje).

* Nemáme v úmysle získavať ani smerovať získavanie osobných údajov na údaje osôb mladších ako 18 rokov a žiadame vás, aby ste nám takéto údaje neposkytovali.

9. Aké sú vaše práva, keď nám poskytnete osobné údaje?

Máte možnosť nás kontaktovať (na adrese dpc.dataprivacy@domtar.com spolu s písomným dokladom totožnosti), ak si chcete uplatniť svoje práva:

a) požiadať o informácie o svojich údajoch (právo na prístup); b) požiadať, aby boli vaše osobné údaje opravené alebo vymazané v prípade, že sú nepresné alebo nekompletné (právo na opravu alebo vymazanie); c) požiadať o obmedzenie spracovávania vašich osobných údajov (právo na obmedzenie spracovávania); d) namietať proti spracovávaniu osobných údajov v prípade, že sú spracovávané na základe oprávneného záujmu (Pozri časť 3. „Aký je právny podklad na spracovávanie vašich údajov?“) (právo namietať proti spracovávaniu); e) požiadať o prenosnosť vašich údajov (právo na prenosnosť údajov) alebo f) namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania. Na vašu žiadosť odpovieme hneď, ako to bude prakticky možné, a v každom prípade v určenej zákonnej lehote.

Ak je spracovávanie založené na súhlase, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Jeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracovávania údajov vychádzajúce zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Ak sa domnievate, že sme porušili alebo ignorovali vaše uznané práva, môžete podať sťažnosť na miestny orgán na ochranu osobných údajov:

Country Incorporation Number Address
Austria Österreichische Datenschutzbehörde http://www.dsb.gv.at/
Belgium Commission de la protection de la vie privée Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer http://www.privacycommission.be/
Croatia Croatian Personal Data Protection Agency http://www.azop.hr/
Czech Republic The Office for Personal Data Protection - Urad pro ochranu osobnich udaja http://www.uoou.cz/
Estonia Estonian Data Protection Inspectorate (Andmekaitse Inspektsioon) http://www.aki.ee/en/
Finland Office of the Data Protection Ombudsman http://www.tietosuoja.fi/en/
France Commission Nationale de l'informatique et des Libertés - CNIL http://www.cnil.fr/
Germany Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit - The competence for complaints is split among different data protection supervisory authorities in Germany. http://www.bfdi.bund.de/
Hungary National Authority for Data Protection and Freedom of Information http://www.naih.hu/
Ireland Data Protection Commissioner http://www.dataprotection.ie/
Italy Garante per la protezione dei dati personali http://www.garanteprivacy.it/
Latvia Data State Inspectorate http://www.dvi.gov.lv/
Lithuania State Data Protection http://www.ada.lt/
Luxembourg Commission Nationale pour la Protection des Données http://www.cnpd.lu/
Netherlands Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/
Norway Datatilsynet The Data Inspectorate https//www.datatilsynet.no/
Poland The Bureau of the Inspector General for the Protection of Personal Data - GIODO http//www.giodo.gov.pl/
Portugal Comissão Nacional de Protecção de Dados - CNPD http//www.cnpd.pt/
Romania The National Supervisory Authority for Personal Data Processing http//www.dataprotection.ro/
Slovakia Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic http//www.dataprotection.gov.sk/
Slovenia Informatio Commissioner http//www.ip-rs.si/
Spain Agencia de Protección de Datos http//www.agpd.es/
Sweden Datainspektionen http//www.datainspektionen.se/
Switzerland Data Protection and Information Commissioner of Switzerland Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter https://www.edoeb.admin.ch/
United Kingdom The Information Commissioner's Office https://www.ico.org.uk/

Ďalšie informácie môžete nájsť na tejto adrese: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Ak máte nejaké otázky v súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov alebo s našimi pravidlami ochrany osobných údajov, môžete kontaktovať nášho úradníka pre ochranu osobných údajov prostredníctvom e-mailu (dpc.dataprivacy@domtar.com). Veľmi rád vám pomôže.